Tiểu sử

01/9/2001 - Phó HT TH Bình Thành 3 01/9/2007- Hiệu trưởng TH Bình Thành 3 01/9/2012- Hiệu trưởng TH Bình Thành 1 01/8/2015- Hiệu trưởng TH Bình Thành 2